Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de NVB huidzorg

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 – De prijs

Artikel 10 – Nakoming en extra garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Betaling

Artikel 13 – Klachtenregeling

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

Artikel 15 – Vrijwaring

Artikel 16 – Overmacht

Artikel 17 – Persoonsgegevens

Artikel 18 – Kortingsacties, kortingscodes, vouchers en cadeaubonnen

Artikel 19 – Wijzigingsbeding

Artikel 20 – Geschillen

Artikel 21 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door NVB huidzorg worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de NVB huidzorg;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of NVB huidzorg in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. NVB huidzorg: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen NVB huidzorg en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en NVB huidzorg gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van NVB huidzorg

 NVB huidzorg

Ginnekenweg 306

4835NL in Breda

+31638780020

info@nvbhuidzorg.nl

 KVK-nummer: 80868436

BTW-identificatienummer: NL003500021B52

Beroepstitel: Huidtherapeut

Lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH)

Ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici (KP)

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van NVB huidzorg en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen NVB huidzorg en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal NVB huidzorg voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij NVB huidzorg zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als NVB huidzorg gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden NVB huidzorg niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt NVB huidzorg onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door NVB huidzorg is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de NVB huidzorg passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal NVB huidzorg daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. NVB huidzorg kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien NVB huidzorg op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. NVB huidzorg zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van NVB huidzorg waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 11. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 12. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bekijk hier de pagina voor het herroepingsrecht

 Bij producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken (niet gebruiken) voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren (met seal) , conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Verzendkosten voor retournering zijn voor de consument.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Dit kan door een mail te sturen naar info@nvbhuidzorg.nl. 
 4. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 5. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Het risico voor het kwijtraken van geretourneerde producten ligt bij de consument. NVB huidzorg adviseert de consument dan ook nadrukkelijk om producten aangetekend te retourneren. Deze kosten zijn variërend per vervoerder.
 4. Bij beschadiging of opening van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 5. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.
 6. Bij annulering van een klant binnen 24 uur voorafgaand aan de behandelafspraak wordt er €30,- in rekening gebracht

Artikel 8  Uitsluiting herroepingsrecht

NVB huidzorg kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als NVB huidzorg dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop NVB huidzorg geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 3. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 4. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 5. Producten of diensten waarbij met uitdrukkelijke instemming van de consument de levering is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

Artikel 9  De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan NVB huidzorg producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar NVB huidzorg geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien NVB huidzorg dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10  Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. NVB huidzorg staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat NVB huidzorg er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door NVB huidzorg, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover NVB huidzorg kan doen gelden indien NVB huidzorg is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van NVB huidzorg, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 11  Levering en uitvoering

 1. NVB huidzorg zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan NVB huidzorg kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal NVB huidzorg geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal NVB huidzorg het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij NVB huidzorg tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan NVB huidzorg bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12  Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan NVB huidzorg te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door NVB huidzorg is gewezen op de te late betaling en NVB huidzorg de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is NVB huidzorg gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. NVB huidzorg kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 13  Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de klacht niet in onderling overleg opgelost kan worden dan heeft de consument de mogelijkheid om de klacht aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 1. NVB huidzorg is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals gemiste omzet, reputatieschade, arbeidskosten, gemiste besparingen of vertragingsschade van consumenten of anderen. NVB huidzorg is echter wel aansprakelijk voor deze schade wanneer dit is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van haar zijde.
 2. NVB huidzorg is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die is ontstaan door een allergische reactie op een product. De consument is zelf verantwoordelijk om de ingrediëntenlijst na te kijken en om de gebruiksaanwijzing na te leven. 
 3. Indien NVB huidzorg aansprakelijk is gesteld voor gemaakte schade, dan wordt deze aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding die de verzekeraar van NVB huidzorg uitkeert.
 4. De aansprakelijkheid van NVB huidzorg is beperkt wanneer de schade niet wordt gedekt door de zorgverzekeraar, voor zover deze niet in strijd is met dwingendrechtelijke wetsbepalingen, tot een maximaal bedrag dat gelijk is aan de factuurwaarde van de product of dienst waar de schade door is ontstaan.
 5. Consument dient de schade zo spoedig mogelijk aan NVB huidzorg te melden binnen een termijn van 10 dagen na het ontstaan van de schade, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
 6. Binnen één jaar zal iedere aansprakelijkheidsvordering jegens NVB huidzorg vervallen nadat de consument bekend is geworden met het schade brengende feit of wanneer consument hiermee bekend had kunnen zijn.

Artikel 15 – Vrijwaring

 1. Voor alle aanspraken die derden doen ter zake van schade die ontstaan is in verband met de uitvoering van een overeenkomst, zal de consument NVB huidzorg vrijwaren, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de desbetreffende kosten en schade voor rekening van de consument komen.

Artikel 16 – Overmacht

 1. NVB huidzorg is niet verplicht om in geval van overmacht haar verplichtingen jegens de consument na te komen. Hierbij wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
 2. Met overmacht worden alle onbedoelde en onafhankelijke omstandigheden bedoeld die de nakoming van de verplichting van NVB huidzorg naar de consument toe gedeeltelijk of geheel verhinderen. Hierbij horen onder meer de volgende omstandigheden:
 3. Brand
 4. Storingen in de netwerkverbinding, softwaresysteem en communicatiesysteem
 5. Bedrijfs- en energiestoringen, storingen in een verbinding, netwerk, softwaresysteem of communicatiesysteem
 6. Stakingen
 7. Niet of niet-tijdige levering van leveranciers of derden

Artikel 17 – Persoonsgegevens

 1. NVB huidzorg neemt de toepassing van de regel- en wetgeving omtrent privacy in acht.
 2. NVB huidzorg zal uitsluitend in overeenstemming met haar privacybeleid de gegevens verwerken van de consument.
 3. Consument heeft het recht om de gegevens die verstrekt zijn aan NVB huidzorg te allen tijde op te vragen, in te zien of te wijzigen.

Artikel 18 – kortingsacties, kortingscodes, vouchers en cadeaubonnen

 1. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op digitale of gedrukte kortingsacties, kortingscodes, vouchers en/of cadeaubonnen die aangeboden zijn door NVB huidzorg;
 2. Per bestelling mag een onbeperkt bedrag aan cadeaubonnen of vouchers ingewisseld worden.
 3. Per bestelling mag de consument niet meer dan één kortingsactie of kortingscode toepassen. Indien de consument meerdere kortingsacties of kortingscodes heeft, dan dient de consument een keuze te maken uit slechts één kortingsactie of kortingscode.
 4. Cadeaubonnen en/of vouchers mogen gecombineerd worden met maximaal 1 kortingsactie of kortingscode.
 5. De kortingsacties, kortingscodes, vouchers en cadeaubonnen zijn slechts voor een beperkte periode geldig. Na het verlopen van deze periode is de actie niet meer geldig.
 6. Kortingsacties, kortingscodes, vouchers en cadeaubonnen kunnen niet gebruikt worden bij openstaande bestellingen.
 7. Kortingsacties, kortingscodes, vouchers en cadeaubonnen worden eenmalig verstrekt en worden niet vergoed in geval van diefstal of verlies. Hieronder valt ook het per ongelijk wissen van e-mails
 8. Bij alle aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt.
 9. Tenzij anders vermeld, geldt dat de kortingsactie, kortingscode, voucher of cadeaubon slechts eenmalig per persoon ingezet kan worden.
 10. Bij retournering van een bestelling met een kortingsactie of kortingscode dan komt de verkregen korting te vervallen.
 11. Verkregen kortingsacties, kortingscodes, vouchers of cadeaubonnen zijn niet in te wisselen voor geld.
 12. Kortingsacties of kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waar deze voor uitgegeven zijn.
 13. Het is niet toegestaan om kortingsacties, kortingscodes, vouchers of cadeaubonnen te vervalsen middels hacken, verspreiden van virussen spam of het doorsturen naar anderen. Iedere (poging tot) fraude zal ervoor zorgen dat het gebruik wordt ontzegd

 

Artikel 19 – Wijzigingsbeding

 1. NVB huidzorg is gerechtig om de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te kunnen wijzigen. Er wordt verondersteld dat de consument of andere belanghebbenden tijdens het aangaan van nieuwe overeenkomsten de algemene voorwaarden opnieuw doorlezen.
 2. NVB huidzorg dient aan de consument of andere belanghebbenden kenbaar te maken dat de algemene voorwaarden zijn gewijzigd, hiermee moet worden voldaan aan de informatieplicht.

 

Artikel 20  Geschillen

 1. Op overeenkomsten en aanbiedingen tussen NVB huidzorg en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 21  Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

 

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping


 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan: [ naam NVB huidzorg]

[ geografisch adres NVB huidzorg]

[ faxnummer NVB huidzorg, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van NVB huidzorg]

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 • [Naam consumenten(en)]
 • [Adres consument(en)]
 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 • [Datum]

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.